X
Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1
Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.
_____________________________________________________________________________________________________
Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ŞİRKET) sermayesindeki, İdare’ye ait %28,2 oranındaki hissesi “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.
Son Teklif Tarihi
16 Ara 2016
EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı (Ankara, Nallıhan, Çayırhan)
1
EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı (Ankara, Nallıhan, Çayırhan)
_____________________________________________________________________________________________________

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)’YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ALANLAR) ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

 

 

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

 

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 19/12/2016 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

 

 

 

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

İHALE KONUSU

 

Geçici Teminat Tutarı

($)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı 

50.000.000-

(Ellimilyon)

25.000-

(yirmibeşbin)

19/12/2016

 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; EÜAŞ’a ait, Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı; Kömür Rezerv Alanı’ndaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santralinin, Enerji Üretim Alanı’nda kurulması ve bu santralde üretilecek elektrik enerjisinin; ihalede belirlenecek elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden Elektrik Satış Anlaşması (ESA)’nın imzalanarak EÜAŞ’a satılması için,

 

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

2 - Özelleştirme ihalesi, Teklif Sahibi ile EÜAŞ arasında imzalanacak ESA için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanunda belirtilen pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

 

Pazarlık usulü için, eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç birim satış fiyatı ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

 

3 - İhale için verilen teklif herhangi bir şartı içeremez.

4 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

 

5 - İhale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

 

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

 

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 25.000- (Yirmibeşbin) TL’nin İdare’nin;

 

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLAR [KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ ÜRETİM ALANI] İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

 

6 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminatın verilmesi gerekmektedir.

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “[ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ ÜRETİM ALANI) İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ]” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8 -İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

 

İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

 

9- Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

 

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

Son Teklif Tarihi
19 Ara 2016
Şans Oyunları Lisans Verilmesi İhalesinde Süre Uzatımı
1
Şans Oyunları Lisans Verilmesi İhalesinde Süre Uzatımı
_____________________________________________________________________________________________________
4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin 06.05.2016 tarihinde çıkılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için Son Başvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi, Ön Yeterlik Son Başvuru, Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri uzatılmıştır.
Son Teklif Tarihi
10 Mar 2017
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi
1
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi
_____________________________________________________________________________________________________
4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare)’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisansı, topluca verilmek suretiyle özelleştirilecektir.
Son Teklif Tarihi
10 Mar 2017
Muhtelif Taşınmazlar (Kırşehir)
1
Muhtelif Taşınmazlar (Kırşehir)
_____________________________________________________________________________________________________

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SATIŞA KONU VARLIK

 

Google Maps

 

 BİLGİ NOTU             

GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4210 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 VE 15 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 6.033,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

 

40.000

 

 

100

 

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4212 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 4.036,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

25.000

 

100

 

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4213 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.487,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

35.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4214 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.850,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

25.000

 

100

 

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4215 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 7 VE 8 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.868,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

25.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4216 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.434,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

35.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4217 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 VE 14 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.872,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

40.000

 

100

 

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4220 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.278,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA İLE 12 NO.LU PARSELDE KAYITLI 400,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSANIN 279/400 ORANINDAKİ HİSSESİ

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

 

35.000

 

100

 

15/12/2016

1- İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4- İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

  • T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
  • T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5- Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6-Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9- Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

Son Teklif Tarihi
15 Ara 2016
Muhtelif Taşınmazlar (Şanlıurfa, Malatya , Manisa ve Edirne )
1
Muhtelif Taşınmazlar (Şanlıurfa, Malatya , Manisa ve Edirne )
_____________________________________________________________________________________________________

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

  SIRA NO

İHALE KONUSU

BİLGİ NOTU 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 188 ada, 2 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

250.000

1000

22.12.2016

2

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 182 ada, 2 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

 

350.000

1000

22.12.2016

3

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 186 ada, 1 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

80.000

1000

22.12.2016

4

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 189 ada, 2 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

250.000

1000

22.12.2016

5

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 193 ada, 2 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

150.000

1000

22.12.2016

6

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 169 ada, 1 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

250.000

1000

22.12.2016

7

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 213 ada, 1 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

180.000

1000

22.12.2016

8

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 170 ada, 2 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

200.000

1000

22.12.2016

9

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 477 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

İndirmek için Tıklayınız

600.000

3000

22.12.2016

10

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 477 ada 2 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

İndirmek için Tıklayınız

1.500.000

3000

22.12.2016

11

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2302 ada 1 parseldeki taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

800.000

3000

22.12.2016

12

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

İndirmek için Tıklayınız

2.000.000

3000

22.12.2016

13

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi, 26 ada 5-6 parsellerdeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

İndirmek için Tıklayınız

1.000.000

3000

22.12.2016

14

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada 3 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

İndirmek için Tıklayınız

1.000.000

3000

22.12.2016

 

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

 

3- İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

 

4- İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

 

5- İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

 

     hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile      hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

 

6- İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

   İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

 

7- İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

8- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

Son Teklif Tarihi
22 Ara 2016
Bütün Ihale Ilanlari
+
Detaylar
BİLGİ EDİNME SİSTEMİ
ÖİB YAYINLARI
DUYURULAR
BİMER
SIK SORULAN SORULAR
YATIRIMCI KAYIT FORMU - E-BÜLTEN
Bu web sitesi Netvizyon Media Park tarafından hazırlanmıştır.
Bütün tasarim ve yazilim haklari Netvizyon'a aittir.