X
EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı (Ankara, Nallıhan, Çayırhan)
1
EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı (Ankara, Nallıhan, Çayırhan)
_____________________________________________________________________________________________________

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)’YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ALANLAR) ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

 

SÜRE UZATIM İLANI

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 30/01/2017 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

 


 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

 

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 19/12/2016 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

 

 

 

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

İHALE KONUSU

 

Geçici Teminat Tutarı

($)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı 

50.000.000-

(Ellimilyon)

25.000-

(yirmibeşbin)

30/01/2017

 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; EÜAŞ’a ait, Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı; Kömür Rezerv Alanı’ndaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santralinin, Enerji Üretim Alanı’nda kurulması ve bu santralde üretilecek elektrik enerjisinin; ihalede belirlenecek elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden Elektrik Satış Anlaşması (ESA)’nın imzalanarak EÜAŞ’a satılması için,

 

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

2 - Özelleştirme ihalesi, Teklif Sahibi ile EÜAŞ arasında imzalanacak ESA için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanunda belirtilen pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

 

Pazarlık usulü için, eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç birim satış fiyatı ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

 

3 - İhale için verilen teklif herhangi bir şartı içeremez.

4 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

 

5 - İhale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

 

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

 

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 25.000- (Yirmibeşbin) TL’nin İdare’nin;

 

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLAR [KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ ÜRETİM ALANI] İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

 

6 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminatın verilmesi gerekmektedir.

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “[ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ ÜRETİM ALANI) İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ]” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8 -İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

 

İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

 

9- Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

 

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

Son Teklif Tarihi
30 Oca 2017
Muhtelif Taşınmazlar (Ankara ve Aydın)
1
Muhtelif Taşınmazlar (Ankara ve Aydın)
_____________________________________________________________________________________________________

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT

 BEDELİ (TL)

BİLGİ NOTU 

İHALE ŞARTNAMESİ

VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada, 82, 83, 84, 85, 86 ve 6243 ada 2  ile Varlık Mahallesi 6250 ada 1 ve 2 parsellerde kayıtlı toplam 136.126,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki binaların (bir bütün halinde)

10.000.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe Mahallesi 28631 ada, 1 parselde kayıtlı  9.338 m2 yüzölçümlü taşınmazın

1.000.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42347 ada, 27 ve 28 parsellerde kayıtlı  toplam 796 m2 yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde)

20.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42352 ada, 9 parselde kayıtlı  355 m2 yüzölçümlü taşınmazın

8.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42369 ada, 16 parselde kayıtlı  414,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın

10.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42369 ada, 25 parselde kayıtlı  535 m2  yüzölçümlü taşınmazın

15.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42370 ada, 17 parselde kayıtlı  330 m2  yüzölçümlü taşınmazın

8.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42370 ada, 20 parselde kayıtlı  414 m2 yüzölçümlü taşınmazın

10.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42374 ada, 30 ve 31 parsellerde kayıtlı toplam 1.142 m2 yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde)

30.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 44679 ada, 15 parselde kayıtlı  5.046 m2 yüzölçümlü taşınmazın

200.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde kayıtlı  971,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın

30.000

İndirmek için Tıklayınız

50

23.02.2017

1- İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4- İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
 • T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
 • T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5- Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8- Ayrıca taşınmazlar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Son Teklif Tarihi
23 Sub 2017
Muhtelif Taşınmazlar (Niğde ve Kars)
1
Muhtelif Taşınmazlar (Niğde ve Kars)
_____________________________________________________________________________________________________

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, muhtelif taşınmazların özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 16.12.2016 tarihli ve 29920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda son teklif verme tarihi 03.02.2017 olan;

- Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göre Çayırlık Köyü, 80 ada, 3 parseldeki taşınmaz ilan metninden çıkarılmış, Batman ili, Merkez ilçesi, İluh köyü, 16369 parseldeki taşınmazın ihalesi ise iptal edilmiştir.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU

Google Earth BİLGİ NOTU 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 207 ada, 1 parseldeki 7.873,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız
İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

2

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 211 ada, 1 parseldeki 5.982,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

24.01.2017

3

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 212 ada, 1 parseldeki 7.530,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

4

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 213 ada, 1 parseldeki 11.976,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

5

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 214 ada, 1 parseldeki 4.978,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

24.01.2017

6

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 220 ada, 1 parseldeki 8.769,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

7

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 222 ada, 1 parseldeki 6.710,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

8

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 224 ada, 1 parseldeki 11.230,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

9

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 97 parseldeki 1.442,12 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

24.01.2017

10

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 98 parseldeki 5.360,71 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

11

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 99 parseldeki 5.450,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

12

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 100 parseldeki 5.458,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

24.01.2017

13

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 101 parseldeki 9.740,70 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

24.01.2017

14

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 102 parseldeki 5.280,74 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

15

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 103 parseldeki 13.332,70 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 106 parseldeki 113,50 m² yüzölçümlü taşınmaz bir bütün halde

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

24.01.2017

16

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 104 parseldeki 6.245,62 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

17

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi 1939 ada, 4 parseldeki 7.509,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

550.000

300

03.02.2017

18

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 2 parseldeki 58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

250.000

200

03.02.2017

19

Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki 8.319,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  İndirmek için Tıklayınız

400.000

300

03.02.2017

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3- İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4- İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5- İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

 • T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
 • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6- İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7- İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

8- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat  Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

Son Teklif Tarihi
24 Oca 2017
Muhtelif Taşınmazlar (Aydın, Siirt ve Karaman)
1
Muhtelif Taşınmazlar (Aydın, Siirt ve Karaman)
_____________________________________________________________________________________________________

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, muhtelif taşınmazların özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 16.12.2016 tarihli ve 29920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda son teklif verme tarihi 03.02.2017 olan;

- Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göre Çayırlık Köyü, 80 ada, 3 parseldeki taşınmaz ilan metninden çıkarılmış, Batman ili, Merkez ilçesi, İluh köyü, 16369 parseldeki taşınmazın ihalesi ise iptal edilmiştir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU

Google Earth BİLGİ NOTU 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 207 ada, 1 parseldeki 7.873,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız
İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

2

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 211 ada, 1 parseldeki 5.982,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

24.01.2017

3

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 212 ada, 1 parseldeki 7.530,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

4

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 213 ada, 1 parseldeki 11.976,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

5

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 214 ada, 1 parseldeki 4.978,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

24.01.2017

6

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 220 ada, 1 parseldeki 8.769,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

7

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 222 ada, 1 parseldeki 6.710,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

24.01.2017

8

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 224 ada, 1 parseldeki 11.230,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

9

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 97 parseldeki 1.442,12 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

24.01.2017

10

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 98 parseldeki 5.360,71 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

11

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 99 parseldeki 5.450,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

12

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 100 parseldeki 5.458,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

24.01.2017

13

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 101 parseldeki 9.740,70 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

24.01.2017

14

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 102 parseldeki 5.280,74 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

15

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 103 parseldeki 13.332,70 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 106 parseldeki 113,50 m² yüzölçümlü taşınmaz bir bütün halde

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

24.01.2017

16

Kars ili, Merkez ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 512 ada, 104 parseldeki 6.245,62 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

24.01.2017

17

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi 1939 ada, 4 parseldeki 7.509,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

550.000

300

03.02.2017

18

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 2 parseldeki 58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

250.000

200

03.02.2017

19

Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki 8.319,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  İndirmek için Tıklayınız

400.000

300

03.02.2017

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3- İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4- İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5- İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

 • T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
 • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6- İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7- İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

8- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat  Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

Son Teklif Tarihi
3 Sub 2017
Muhtelif Taşınmazlar (Muğla ve Şanlıurfa)
1
Muhtelif Taşınmazlar (Muğla ve Şanlıurfa)
_____________________________________________________________________________________________________

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU

Google Earth

(KML Dosyaları)

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Muğla ili, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 19.151,19 m² yüzölçümlü, 266 ada, 1 parseldeki 816,86 m² yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

1.000.000

1.500

08.02.2017

2

Muğla ili, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 519 parseldeki 6.893,00 m² yüzölçümlü, 520 parseldeki 2.360,00  m² yüzölçümlü, 521 parseldeki 2.096,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

500.000

1.000

08.02.2017

3

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

200.000

1.000

08.02.2017

4

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 186 ada, 1 parseldeki 2.739,31 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız İndirmek için Tıklayınız

80.000

1.000

08.02.2017

5

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi(Köyü), 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 m² yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  İndirmek için Tıklayınız

150.000

1.000

08.02.2017

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 444 ada, 5 parseldeki 3.000,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

15.000

300

10.02.2017

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 396 ada, 4 parseldeki 1.500,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 396 ada, 3 parseldeki 1.500,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 441 ada, 2 parseldeki 3.000,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

15.000

300

10.02.2017

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 405 ada, 1 parseldeki 6.000,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

30.000

300

10.02.2017

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 444 ada, 2 parseldeki 3.000,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

15.000

300

10.02.2017

12

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 441 ada, 4 parseldeki 3.000,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

15.000

300

10.02.2017

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 396 ada, 5 parseldeki 1.500,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 441 ada, 5 parseldeki 3.000,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

15.000

300

10.02.2017

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112263 ada, 8 parseldeki 1.206,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112265 ada, 8 parseldeki 1.193,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 2 parseldeki 1.040,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

18

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 10 parseldeki 1.049,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

19

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 12 parseldeki 1.057,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 8 parseldeki 1.131,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

21

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 14 parseldeki 1.112,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

22

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 5 parseldeki 1.040,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

23

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 13 parseldeki 1.061,00 m²  yüzölçümlü taşınmaz

Görüntülemek için Tıklayınız  

10.000

300

10.02.2017

 

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3- İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4- İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5- İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

 • T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
 • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6- İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7- İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

8- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

Son Teklif Tarihi
8 Sub 2017
Bağlı Kuruluş İhale İlanları
1
Bağlı Kuruluş İhale İlanları
_____________________________________________________________________________________________________
Sümer Holding A.Ş. Muhtelif taşınmazlar (Ankara, Amasya, Burdur, Hakkari, Mersin, Malatya, Nevşehir, Samsun, Tekirdağ)
Son Teklif Tarihi
25 Oca 2017
Bütün Ihale Ilanlari
+
Detaylar
 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU
 
Son zamanlarda idaremiz çalışanlarının isimleri kullanılmak suretiyle sahte olarak düzenlenmiş ve imzalanmış Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ile bu türden sahte olarak düzenlenen diğer belgelerle dolandırıcılık yapılmaya ve vatandaşlarımızın mağdur edilmeye çalışıldığına dair duyumlar alınmıştır.

İdaremiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar öncelikle İdaremiz web sayfasında ve Resmi Gazete dahil çeşitli gazetelerde ilan edilmekte, satış işlemleri 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihaleler yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

İhale komisyonunun nihai satış kararı Özelleştirme Yüksek Kurulu ve/veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmakta ve bu kararlar Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Belirtilen nedenle ibraz edilen satış kararlarının Resmi Gazete de yayınlanıp yayınlanmadığının araştırılması ve satış işleminin İdaremiz tarafından yapılıp yapılmadığının tespiti için İdaremize başvurulması dolandırıcılık mağduru olunmaması açısından önem arz etmektedir.

            Kamuoyuna duyurulur.

BİLGİ EDİNME SİSTEMİ
ÖİB YAYINLARI
DUYURULAR
BİMER
SIK SORULAN SORULAR
YATIRIMCI KAYIT FORMU - E-BÜLTEN
Bu web sitesi Netvizyon Media Park tarafından hazırlanmıştır.
Bütün tasarim ve yazilim haklari Netvizyon'a aittir.