FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

 

T.C.


BAŞBAKANLIK


ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

YATIRIMCILARA DAVET

 

 

 

Sümer Holding A.Ş. ait

-Adıyaman        Ayrıntı»

-Balıkesir           Ayrıntı»

-Samsun        

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ait

-İzmir            Ayrıntı»

-İstanbul        Ayrıntı»

Maliye Hazinesine ait taşınmazlar
-İstanbul Büyükçekmece

Ayrıntı»

-İstanbul Maltepe

Ayrıntı»

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ait

-Mersin Kemalpaşa

Ayrıntı»

-Denizli Koyunaliler

Ayrıntı»

-İstanbul Başakşehir

Ayrıntı»

-Zonguldak Kozlu

Ayrıntı»

-Denizli Çömeksaz

Ayrıntı»

 

SÜMER HOLDİNG A.Ş., DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE

MALİYE HAZİNESİNE AİT TAŞINMAZLARIN

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Sümer Holding A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesine ait muhtelif taşınmazlar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

 

 

SATIŞA KONU VARLIKLAR

Geçici Teminat

Bedeli

(TL)

Tanıtım

Dokümanı

ve İhale

Şartları

Belgesi

Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme

Tarih ve

Saati

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

 

ADIYAMAN

TAŞINMAZI

Adıyaman ili, Merkez ilçe, Atatürk Bulvarı üzeri, Barbaros mahallesi, Bulduk mevki, 2824 ada, 5 no.lu parsel, 812,41 m2 yüzölçümlü arsa ile Adıyaman ili, Merkez ilçe, Tutyolu mevki, Karapınar mahallesi, 928 ada, 139 no.lu parsel, 96,20 m2 yüzölçümlü arsa.

 

 

 

75.000.-

 

 

 

250.-

 

 

 

22/3/2010

17:00

BALIKESİR

TAŞINMAZI

(KALETEPE LOJMANLARI)

Balıkesir ili, Merkez (1) ilçe, Ovabayındır köyü, Dobrabaşı-Çallıca mevki, 817 no.lu parsel, 8.300 m2 yüzölçümlü arazi ve üzerinde bulunan taşınmazlar ile 826 no.lu parsel,   9.400 m2 yüzölçümlü arazi ve üzerinde bulunan taşınmazlar.

10.000.-

100.-

22/3/2010

17:00

 

SAMSUN

TAŞINMAZI

Samsun ili, Terme ilçesi, Taşpınar köyü, Alçak mevki, 386 no.lu parsel, 34.170,23 m2 yüzölçümlü arazi (fındık bahçesi).

10.000.-

100.-

 

22/3/2010

17:00

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İZMİR TAŞINMAZI

İzmir ili, Konak (1) ilçesi, Akdeniz mahallesi, 7490 ada, 2 no.lu parsel, 769,00 m2 yüzölçümlü arsadaki DMO’ya ait 1720/2400 hisse ve üzerinde bulunan binalar.

400.000.-

400.-

22/3/2010

17:00

İSTANBUL

TAŞINMAZI

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu mahallesi, 1059 ada, 4 no.lu parsel, 25.056,00 m2 yüzölçümlü arsa.

4.000.000.-

2.000.-

22/3/2010

17:00

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN/TARSUS

KEMALPAŞA

TAŞINMAZI

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, 4503 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 2.745,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

20.000.-

150.-

22/3/2010

17:00

 

 

 

SATIŞA KONU VARLIKLAR

Geçici Teminat

Bedeli

(TL)

Tanıtım

Dokümanı

ve İhale

Şartları

Belgesi

Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme

Tarih ve

Saati

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZLİ/MERKEZ KOYUNALİLER

TAŞINMAZI

Denizli ili, Merkez ilçe, Koyunaliler köyü, 520 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı 13.279,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

200.000.-

500.-

22/3/2010

17:00

 

İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR

TAŞINMAZI

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere köyü, 201 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 7.685,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

500.000.-

400.-

 

22/3/2010

17:00

ZONGULDAK/MERKEZ

KOZLU TAŞINMAZI

Zonguldak ili, Merkez ilçe, Kozlu 19 Mayıs mahallesi, 139 ada, 22 no.lu parselde kayıtlı 13.184,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan yapılar.

150.000.-

400.-

22/3/2010

17:00

DENİZLİ/MERKEZ

ÇÖMLEKSAZ KÖYÜ

TAŞINMAZI

Denizli ili, Merkez ilçe, Çömleksaz köyü, 602 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 5.103,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

 

50.000.-

 

400.-

22/3/2010

17:00

MALİYE HAZİNESİ

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

KARAAĞAÇ TAŞINMAZI

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç köyü, 237 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 41.403,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

400.000.-

400.-

 

22/3/2010

17:00

İSTANBUL

MALTEPE

TAŞINMAZI

İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 290 ada, 15, 28, 30, 39, 43, 62, 63 ve 80 no.lu parsellerde kayıtlı 36.149 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar.

5.000.000.-

2.500.-

22/3/2010

17:00

1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Ancak bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilip herhangi bir şart içeremez.

3) İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

4) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur.

5) İhale konusu varlık için İdareden temin edilen İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

 

6) Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartları Belgeleri ve Tanıtım Dokümanları;

-      T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-      Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu Varlığın İsmi, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği makbuz karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

7) Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

ALTERNATİF 1:

Asgari % 25 (yüzdeyirmibeş)’i Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir,

Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık  % 9 (yüzdedokuz) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

ALTERNATİF 2:

Asgari % 25 (yüzdeyirmibeş)’i Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla 1. yıl anapara ödemesiz en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.

Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık  % 9 (yüzdedokuz) oranında basit faiz uygulanacak olup, 1. yıl için bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak faiz ödemesi 12. ayın sonunda, izleyen yıllar için bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak faiz ödemeleri de anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

8) Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

10) İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilere satışı yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yabancılar yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerden en kısa sürede ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almaları istenir. Ancak, ZONGULDAK/MERKEZ KOZLU TAŞINMAZI için Bakanlar Kurulunun 20.4.2007 tarih, 1925 sayılı Kararı gereğince kamu yararı ve ülke güvenliği açısından, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketlerince iktisap veya sınırlı ayni hak tesis edilemez.

11) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

                                         

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 430 45 60 / 3011-3077-1381   Faks: 312 / 435 93 42

www.oib.gov.tr

 

ÖZELLEŞTİRME

2010

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2010