FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

YATIRIMCILARA DAVET

 

Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazlar

 

 

 

Bilindiği üzere, İdarece Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

 

 

·        İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 782 ada, 1 parsel, 16.527,26 m2 ve

 

·        İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 783 ada, 1 parsel, 21.288,49 m2

 

taşınmazların 4046 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihale 08.8.2011 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş olup bu ilanlarda son teklif verme tarihi 20.9.2011 olarak belirlenmiştir.

 

Bahse konu taşınmazların ihalesine son teklif verme tarihi 20.10.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarihi olan 20.10.2011 Perşembe günü saat 16:00’ya kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazlar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

(TL)

TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

TEM D100 BAĞLANTI YOLU PARELELİNDEKİ MALAZGİRT CADDESİ ÜZERİ AÇIK ADRESİNDEKİ; İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, SAFRA MAHALLESİ, KARTALTEPE MEVKİİ  782 ADA, 1 NO’LU PARSELDE BULUNAN 16.527,26 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ (PRESTİJ HİZMET ALANI) ARSA

1.000.000,00

3.000,00

20/10/2011

16:00

 

Bilgi Notu

 

 

TEM D100 BAĞLANTI YOLU PARELELİNDEKİ MALAZGİRT CADDESİ ÜZERİ AÇIK ADRESİNDEKİ; İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, SAFRA MAHALLESİ, KARTALTEPE MEVKİİ  783 ADA, 1 NO’LU PARSELDE BULUNAN 21.288,49 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ (PRESTİJ HİZMET ALANI) ARSA

1.500.000,00

4.000,00

20/10/2011

16:00

 

 

 

 

Bilgi Notu

 

1)    İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3)    İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

4)    İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

 

5)    Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;

-        Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-        T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

-        Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

6)    Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 9 (yüzdedokuz) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

7)    Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8)    İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

9)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

10)   Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

 

Tel: 312-432  44 99  -  430 45 60-3054 Faks: 312 - 432 33 07

 

www.oib.gov.tr

 

ÖZELLEŞTİRME

2011

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2011