FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., BOĞAZİÇİ  ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. VE GEDİZ

 

ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

 

 

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hisse, blok satış yöntemi ile özelleştirilecektir.

  

Şirket Adı

 

Görev Bölgesi

Satışa Konu Hisse Oranı

Geçici

Teminat

Tutarı

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi

Son Teklif Verme

Tarihi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

Antalya Burdur Isparta

 

%100

15.000.000 (onbeşmilyon) ABD Doları

10.000 (onbin)

ABD Doları

21.09.2012

06.11.2012

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

İstanbul İli Avrupa Yakası

 

%100

30.000.000 (otuzmilyon) ABD Doları

10.000 (onbin)

ABD Doları

28.09.2012

27.11.2012

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.

İzmir Manisa

 

 

 

%100

23.000.000 (yirmiüçmilyon)

ABD Doları

10.000 (onbin)

ABD Doları

05.10.2012

04.12.2012

 

 

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu (“Komisyon”)’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 

2- Hisseleri satışa konu Şirketler için teklifler ayrı ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, Şirketler birbiriyle ilişkilendirilemez ve verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

 

3- İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin  alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak girişim grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, ortak girişim grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalelere önyeterlilik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve ortak girişim gruplarının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 21/09/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 28/09/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 05/10/2012 günü saat 16:00’ya kadar İdareye başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İdare, bu süreyi uzatma hakkını saklı tutmaktadır.

 

4- İhale konusu Şirketler hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi; İdarenin aşağıdaki adresinden alınabilecek Gizlilik Taahhütnamesi’nin, her bir Şirket için ayrı ayrı, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak İdareye tesliminden sonra, teklif verilmek istenen her bir Şirket için ayrı ayrı olmak üzere, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli olarak, 10.000 (onbin) ABD Dolarını, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi nezdindeki TR470001500158048000417474 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz ABD Doları Hesabına veya ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının T.Vakıflar Bankası T.A.O Merkez Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL Hesabına yatırıldığına dair üstünde “.............. A.Ş. için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içeren ve tüzel kişinin veya ortak girişim grubunun veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont ibraz edilerek, İdarenin aşağıdaki adresinden “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

 

5- Katılımcıların, teklif verebilmeleri için, her bir Şirket yönünden ayrı ayrı olmak üzere, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. için 15.000.000 (onbeşmilyon) ABD Doları, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. için 30.000.000 (otuzmilyon) ABD Doları ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için 23.000.000 (yirmiüçmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Ayrıca İdare tarafından Hisse Satış Sözleşmesi imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibinin İdare tarafından belirlenecek süre içerisinde her bir şirket için yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat vermesi gerekmektedir.

 

6- Önyeterlilik değerlendirmesi sonucunda önyeterlilik kriterlerini taşıdığına karar verilen katılımcıların tekliflerinin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 06/11/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 13/11/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 20/11/2012 günü saat 16:00’ya kadar; üzerinde “.............. A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR -GİZLİ-” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdarenin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7- İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata tâbidir.

 

8- İhalelere ilişkin diğer hususlar Şirketlere ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş  06600 ANKARA

Tel : 90 312 585 82 70 Fax : 90 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

 

ÖZELLEŞTİRME

2012

 

For English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2012