FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

YATIRIMCILARA DAVET

 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İLE VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA

İHALE İLANI

 

 

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare), 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hisse, blok satış yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

Şirket Adı

Görev Bölgesi

Satışa Konu Hisse Oranı

Geçici

Teminat

Tutarı

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Önyeterlilik Başvurusu ve Son Teklif Verme Tarihi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

İstanbul İli, Anadolu Yakası

 

%100

25.000.000-$ (Yirmibeşmilyon) ABD Doları

10.000-$          (Onbin)                ABD Doları

19/02/2013

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis

 

%100

25.000.000-$ (Yirmibeşmilyon) ABD Doları

10.000-$          (Onbin)                ABD Doları

19/02/2013

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak

 

%100

10.000.000-$ (Onmilyon)

ABD Doları

10.000-$          (Onbin)               ABD Doları

19/02/2013

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

 

Bitlis, Hakkâri, Muş, Van

 

%100

5.000.000-$ (Beşmilyon)

ABD Doları

10.000-$         (Onbin)                ABD Doları

19/02/2013

 

1-   İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu (Komisyon)’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 

2-   Hisseleri satışa konu Şirketler için teklifler ayrı ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, Şirketler birbiriyle ilişkilendirilemez ve verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

 

3-   İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak girişim grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, ortak girişim grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

 

4-   İhale konusu Şirketler hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi, İdarenin aşağıdaki adresinden alınabilecek Gizlilik Taahhütnamesi’nin, her bir Şirket için ayrı ayrı, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak İdareye tesliminden sonra, teklif verilmek istenen her bir Şirket için ayrı ayrı olmak üzere, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelini T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi nezdindeki TR470001500158048000417474 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz ABD Doları Hesabına veya ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının T.Vakıflar Bankası T.A.O Merkez Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL Hesabına yatırıldığına dair üstünde “(…) ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içeren ve tüzel kişinin veya ortak girişim grubunun veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont ibraz edilerek, İdarenin aşağıdaki adresinden “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

 

5-   Katılımcıların, teklif verebilmeleri için her bir Şirket yönünden ayrı ayrı olmak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Ayrıca İdare tarafından Hisse Satış Sözleşmesi imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibinin İdare tarafından belirlenecek süre içerisinde geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat vermesi gerekmektedir.

 

6-   Katılımcıların önyeterlilik ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerinin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. için ayrı ayrı olmak üzere en geç 19/02/2013 günü saat 17:00’a kadar üzerinde “(…) ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ-” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdarenin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Önyeterlilik Başvurusu ve Son Teklif Verme Tarihi-Saatinden sonra İdareye verilecek başvuru ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7-   İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata tâbidir.

 

8-   İhalelere ilişkin diğer hususlar Şirketlere ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

 

 

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş  06600 ANKARA

Tel : 90 312 585 82 70 Fax : 90 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

 

  

 

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2012