FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

HAKKINDA İHALE İLANI

YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Hidroelektrik Santrallerin özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 29/07/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanla duyurulmuştur.

 Bahse konu ilan metninde yer alan;

           -      “Kepez 2 ve Manavgat”

şeklindeki ifade;

      -      “Manavgat”

şeklinde,

-          “Kepez  2  ve  Manavgat  Hidroelektrik Santralleri  ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 2 - Kepez 2 ve Manavgat”)”

 

şeklindeki ifade;

 

-          “Manavgat   Hidroelektrik   Santrali  ile  bu  Santral  tarafından  kullanılan  taşınmazlar (“Grup 2 - Manavgat”)"

 

şeklinde değiştirilmiştir.

 

  For English

 

Kadıncık-1 ve Kadıncık-2 Hidroelektrik Santralleri Gizlilik Taahhütnamesi
 Manavgat Hidroelektrik Santrali Gizlilik Taahhütnamesi
Fethiye Hidroelektrik Santrali Gizlilik Taahhütnamesi
Karacaören-1 ve Karacaören-2 Hidroelektrik Santralleri Gizlilik Taahhütnamesi
Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri Gizlilik Taahhütnamesi
 

 

Grup

Geçici Teminat Tutarı  (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

1

Karacaören 1 ve Karacaören 2

25.000.000 - (Yirmibeşmilyon)

15.000 -

(Onbeşbin)

27/10/2015

2

Manavgat

20.000.000 - (Yirmimilyon)

15.000 -

(Onbeşbin)

14/10/2015

3

Fethiye

10.000.000 -

(Onmilyon)

15.000 -

(Onbeşbin)

05/10/2015

4

Kadıncık 1 ve Kadıncık 2

30.000.000 - (Otuzmilyon)

15.000 -

(Onbeşbin)

10/11/2015

5

Doğankent, Kürtün ve Torul

50.000.000 -

(Ellimilyon)

15.000 -

(Onbeşbin)

20/11/2015

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait

-        Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 1 - Karacaören 1 ve Karacaören 2”)

-          Manavgat Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 2 - Manavgat”)

-          Fethiye Hidroelektrik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 3 - Fethiye”)

-          Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 4 - Kadıncık 1 ve Kadıncık 2”)

-          Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 5 - Doğankent, Kürtün ve Torul”)

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilecektir.

 

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

 

3- İhale konusu Gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla Grup için de teklif verilebilir. Grup içinde yer alan santraller için ayrı ayrı teklif verilemez. Verilen teklif herhangi bir şartı içeremez. Birden fazla Grup için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

 

4 - İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

 

5 - İhale konusu Gruplar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

-  İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (Onbeşbin) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “GRUP [....][....] SANTRALİ/SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

 

6- Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, teklif verecekleri her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

 

7 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

 

8 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT GRUP [...][....] SANTRALİNİN/SANTRALLERİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

9 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve önyeterlilik ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

 

10 - İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

 

11 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu Gruplara ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2015