Top
EN | TR

İstanbul Muhtelif Taşınmazlar İhalesi

YAYIN TARİHİ: 31.05.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 04/07/2017

İHALE DETAYLARI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

SIRA 

NO 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

BİLGİ NOTU

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 8324 ada, 6 no.lu parseldeki 207,88 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

2

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 8324 ada, 10 no.lu parseldeki 222,45 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

3

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 8970 ada 5, 6 ve 9 no.lu parsellerdeki toplam 1.351,32 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

150.000

İndirmek İçin Tıklayınız

200

04/07/2017

4

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 8970 ada, 12 no.lu parseldeki 255,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

5

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 8970 ada, 15 no.lu parseldeki 248,01 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

6

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 6578 ada, 26 no.lu parseldeki 364,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

7

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 6578 ada, 35 no.lu parseldeki 227,47 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

8

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 6578 ada, 37 no.lu parseldeki 454,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

9

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi, 8531 ada, 9 ve 10 no.lu parsellerdeki toplam 870,32 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

100.000

İndirmek İçin Tıklayınız

200

04/07/2017

10

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yakacık Mahallesi, 10082 ada, 6 no.lu parseldeki 399,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

04/07/2017

11

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yakacık Mahallesi, 10082 ada, 8 ve 9 no.lu parsellerdeki toplam 6.918,75 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

900.000

İndirmek İçin Tıklayınız

500

04/07/2017

12

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi 2186 ada 233 no.lu parseldeki 4.140,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz

300.000

İndirmek İçin Tıklayınız

500

04/07/2017

13

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, 1370 no.lu parseldeki 6.447 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

İndirmek İçin Tıklayınız

500

04/07/2017

14

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 7138 ada, 7  no.lu parseldeki 13.091,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz

400.000

İndirmek İçin Tıklayınız

500

04/07/2017


“Satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere ayrı ayrı olarak ihale edilecektir.

1)  İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)  Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)  İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4)  İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/Ankara nezdindeki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı veya
  • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı veya
  • T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5)  Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %40 (Yüzdekırk)’ı Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 (Otuzaltı) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %11 (Yüzdeonbir) oranında vade farkı uygulanacaktır.

6)  Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7)  Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8)  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9)  Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10)  Ayrıca (0 312) 585 81 64 - 585 84 61 - 585 84 87 - 585 83 62 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Görüntülenme Sayısı: 2828