Top
EN | TR

Adana İli Ceyhan İlçesi Sarımazı Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 09.01.2019 SON TEKLİF TARİHİ: 08/02/2019

İHALE DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlarda bulunan Hazine’ye ait hisseler bir bütün halinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) 

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF VERME TARİHİ

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 505 Ada 6 Parseldeki taşınmazda bulunan (15.102,65 m²/22.091,93 m²) oranındaki hisse

150.000

3.000

08.02.2019

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 505 Ada 8 Parseldeki taşınmazda bulunan (6.953,59 m²/17.709,20 m²) oranındaki hisse

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 514 Ada 3 Parseldeki taşınmazda bulunan (968,96 m²/44.756,44 m²) oranındaki hisse

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 514 Ada 4 Parselde kayıtlı toplam 18.911,19 m² yüzölçümlü taşınmaz

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 514 Ada 10 Parseldeki taşınmazda bulunan (6.392,49 m²/32.595,49 m²) oranındaki hisse

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 514 Ada 11 Parseldeki taşınmazda bulunan (1.135,98 m²/22.681,39 m²) oranındaki hisse

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 515 Ada 1 Parseldeki taşınmazda bulunan (18.073,63 m²/112.387,74 m²) oranındaki hisse

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 516 Ada 2 Parseldeki taşınmazda bulunan (15.168,89 m²/34.849,99 m²) oranındaki hisse

 Adana ili, Ceyhan ilçesi, Sarımazı Mahallesi 516 Ada 3 Parseldeki taşınmazda bulunan (1.813,09 m²/7.313,23 m²) oranındaki hisse

 

1)      İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)      İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3)      İhaleleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;

-   T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-   T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

4)      Taşınmazlar üzerinde, diğer ortakların ön alım hakkı bulunmakta olup, ihalede oluşacak en yüksek teklif tutarı ön alım hakkı sahibine teklif edilecektir. Yapılan teklif sonucunda ön alım hakkı sahibinin kendisine verilen süre içerisinde teklifi kabul etmesi halinde taşınmazların satışı ön alım hakkı sahibine yapılacaktır.

5)      Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6)      İhaleye konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7)      Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8)      Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Görüntülenme Sayısı: 433