Top
EN | TR

Adana Karataş İlçesi-Erzurum Yakutiye İlçesi ve İzmir Tire İlçesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 29.06.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 01/08/2018

İHALE DETAYLARI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen Varlıklar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında özelleştirilecektir.

İHALE KONUSU VARLIKLAR

BİLGİ NOTU

Geçici Teminat

Bedeli  (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli  (TL)

Son Teklif Verme

Tarihi

-Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, 5517 parselde bulunan 158,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 5518 parselde bulunan 39.622,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binaların “Satış”

-Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, 5519 parselde bulunan 11.417,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmazın önünde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 8.396,81 m2 yüzölçümlü alanın “Kullanma İzni/Hakkının Devri”

yöntemleriyle bir bütün halinde özelleştirilmesi

İndirmek İçin Tıklayınız.

1.000.000.-

250.-

01.08.2018

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi, 250 ada, 40 ve 69 parsellerde bulunan toplam 13.434 m2 yüzölçümlü taşınmazların “satış” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi

İndirmek İçin Tıklayınız.

300.000.-

150.-

01.08.2018

İzmir ili, Tire ilçesi, İpekçiler Mahallesi, 1769 ada, 111 parselde bulunan 5.980,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi

İndirmek İçin Tıklayınız.

80.000.-

100.-

01.08.2018

 

1)    İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için teklif verebilirler. Birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

3)    İhalelere katılabilmek için varlıklara ait İhale Şartnamesi alınması ve teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)   İhale Şartnamesi bedellerinin İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, teklif sahibinin ismi (teklif sahibinin Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin olduğu belirtilecektir. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5)   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

     İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

6)   Varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler varlık/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8)   Ayrıca varlıklar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

Görüntülenme Sayısı: 2126