Top
EN | TR

Ankara-İvedik İzmir-Çamdibi Muş-Zafer Mahallelerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazlar İhalesi

YAYIN TARİHİ: 05.06.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 04/07/2017

İHALE DETAYLARI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

BİLGİ NOTU

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42347 ada, 27 ve 28 parsellerde kayıtlı toplam 796 m2 yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde) 

20.000

İndirmek İçin Tıklayınız

50

04.07.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42369 ada, 16 parselde kayıtlı  414,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

10.000

İndirmek İçin Tıklayınız

50

04.07.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42370 ada, 17 parselde kayıtlı  330 m2  yüzölçümlü taşınmaz

8.000

İndirmek İçin Tıklayınız

50

04.07.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 44679 ada, 15 parselde kayıtlı  5.046 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

İndirmek İçin Tıklayınız

50

04.07.2017

İzmir ili, Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 11479 parselde kayıtlı 1.260 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki bina ile birlikte)

250.000

İndirmek İçin Tıklayınız

50

04.07.2017

Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 12 parselde kayıtlı 8.109,19 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki binalarla birlikte)

150.000

İndirmek İçin Tıklayınız

50

04.07.2017

1)  İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)  Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)  İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)  İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
  • T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
  • T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, Teklif Sahibinin ismi (Teklif Sahibinin Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5)  Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6)  İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

Ayrıca taşınmazlar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir

Görüntülenme Sayısı: 1874