Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı ve Kalecik İlçesi - Adana İli Çukurova İlçesi ve Muğla İli Ortaca İlçesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 13.03.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 16/05/2018

İHALE DETAYLARI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

SIRANO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

 GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ (TL)

BİLGİ

NOTU

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

 SON TEKLİF VERME TARİHİ

1 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

400.000

İndirmek İçin Tıklayınız

500

16/05/2018

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.500

İndirmek İçin Tıklayınız

100

16/05/2018

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

35.000

İndirmek İçin Tıklayınız

200

16/05/2018

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

65.000

İndirmek İçin Tıklayınız

200

16/05/2018

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000

İndirmek İçin Tıklayınız

200

16/05/2018

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

İndirmek İçin Tıklayınız

200

16/05/2018

7

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halitcevriaslangil Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 117.931,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

55.000

İndirmek İçin Tıklayınız

200

16/05/2018

8

Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parseldeki 5.874,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

300.000

İndirmek İçin Tıklayınız

500

16/05/2018

9

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 2 no.lu parseldeki 3.000,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

16/05/2018

10

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 1 no.lu parseldeki 2.121,70 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

16/05/2018

1.İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2.Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3.İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4.İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR250001200945200083000006 numaralı,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 numaralı

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.

5.İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

-     Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

-     İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6.Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7.İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8.İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9.Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10.İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11.Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

Görüntülenme Sayısı: 3209