Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı ve Yenimahalle İlçeleri-İzmir İli Tire İlçesi ve Muş İli Merkez İlçesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 16.01.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 08-28/03/2018

İHALE DETAYLARI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen aşağıda yer alan taşınmazlar için açılan ihalede, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 17:00 olarak belirlenen son teklif verme tarihi uzatılmıştır.

1.Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 10 parseldeki 1.200,00 m²

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 2 parseldeki 1.018,00 m²

yüzölçümlü taşınmazlar için son teklif verme tarihi, 08 Mart 2018 Perşembe günü saat 17:00ye,   

2.Maliye Hazinesi ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı;

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi 42352 ada 9 parseldeki 355 m2 ,

- İzmir ili, Tire ilçesi, İpekçiler Mahallesi, 1796 ada, 111 parseldeki (üzerindeki binalarla birlikte) 5.980,62 m2,

- Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 12 parseldeki (üzerindeki binalarla birlikte) 8.109,19 m2

yüzölçümlü taşınmazlar için son teklif verme tarihi, 28 Mart 2018 Çarşamba  günü saat 17:00ye,   uzatılmıştır. İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA

NO

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

BİLGİ

NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

 BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ  VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 10 parseldeki 1.200,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000 

100

08.03.2018

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 2 parseldeki 1.018,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

25.000 

100

08.03.2018

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42352 ada, 9 parseldeki 355 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

İndirmek İçin Tıklayınız

8.500

100

28.03.2018

4

İzmir ili, Tire ilçesi, İpekçiler Mahallesi, 1769 ada, 111 parseldeki 5.980,62 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki binalar ile)

İndirmek İçin Tıklayınız

80.000

100

28.03.2018

5

Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 12 parseldeki 8.109,19 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki binalar ile)

İndirmek İçin Tıklayınız

150.000

100

28.03.2018

1)    İhale, birden fazla teklif sahiplerinden teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

3)    İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaza ait İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve teklif ile istenilen belgelerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)    İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, teklif sahibinin ismi (teklif sahibinin Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin olduğu belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5)    Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6)   İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8)   Ayrıca 1-2 no.lu taşınmazlar için 0312 585 8230 numaralı telefondan, 0312 585 8194 numaralı fakstan, 3-5 no.lu taşınmazlar için ise 0312 585 8330 numaralı telefondan, 0312 585 8051 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Görüntülenme Sayısı: 4993