Top
EN | TR

Ankara Gölbaşı Karagedik-Virancık-Bursal-İmar Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 25.09.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 29/11/2017

İHALE DETAYLARI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

 

İdaremizce 26/09/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parseldeki 104.405,00 m2

2. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parseldeki 2.200,00 m2

3. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parseldeki 1.410,00 m2

4. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parseldeki 954,00 m2

5. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

6. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

7. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

8. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

9. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parseldeki 1.693,00 m2

10. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parseldeki 1.253,00 m2

11. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parseldeki 9.652,83 m2

yüzölçümlü taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 27/10/2017 Cuma günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 29/11/2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 29/11/2017 Çarşamba günü, saat 17.00ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

 SATIŞA KONU TAŞINMAZ

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ

 TEMİNAT 

 BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME

TARİHİ

1 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

300.000

100

29/11/2017 

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 2.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

29/11/2017 

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.410,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.500

100

29/11/2017 

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

29/11/2017 

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

29/11/2017 

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

29/11/2017 

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

29/11/2017 

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

29/11/2017 

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

100

29/11/2017 

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

29/11/2017 

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

100

29/11/2017 

 

1)    İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)    İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)    İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5)    Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6)    Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında vade farkı uygulanacaktır.

7)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9)   Ayrıca 0 312 585 84 47-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

Görüntülenme Sayısı: 3530