Top
EN | TR

Ankara Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi ve Gölbaşı İlçesi Oyaca Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 29.11.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 29/12/2017

İHALE DETAYLARI

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL) 

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62161 ada, 12 parseldeki 2.467,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

20.000

150

29.12.2017

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62173 ada, 2 parseldeki 3.782,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

35.000

150

29.12.2017

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 63394 ada, 1 parseldeki 5.857,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

350.000

1000

29.12.2017

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 parseldeki 1.699,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

3.000

100

29.12.2017

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 parseldeki 1.564,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

3.000

100

29.12.2017

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 parseldeki 690,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

1.250

100

29.12.2017


1.      İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2.      Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3.      İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4.      İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5.      İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-        T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-        T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6.      İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

7.      İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

8.      Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70 Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 1151