Top
EN | TR

TDİ - Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahasında Bulunan Taşınmazlar

YAYIN TARİHİ: 10.04.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 28/09/2017

İHALE DETAYLARI

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

Bilindiği üzere İdare tarafından Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ye ait Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası’nın bir bütün halinde 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 07.04.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve  ihale için son teklif verme tarihi 24.08.2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ihaleye ilişkin yatırımcı adaylarından gelen talepler üzerine son teklif verme tarihi 28.09.2017’ye kadar uzatılmıştır.

 

25.04.2017 tarihinde ihalenin konusu “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi’nde bulunan Taşucu Limanı’nın (Liman Alanı ve Lojistik Tesis Alanı) 36 yıl süreyle ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ ve geri sahasının (Sanayi Tesis Alanı)  ‘Satış’ yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi” olarak değiştirilmiştir.

 

İhale konusu varlıklara ilişkin kısa tanıtım dokümanı için tıklayınız.

TDI Taşucu Port  Teaser

 

YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi’nde bulunan Taşucu Limanı (Liman Alanı ve Lojistik Tesis Alanı) 36 yıl süreyle ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ ve geri sahası (Sanayi Tesis Alanı)  ‘Satış’ yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

15.000.000- TL

10.000- TL

28/09/2017


1. 
İhale,  birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 10.000-TL İdare’nin

  • T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

  • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak “Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahasında Bulunan Taşınmazların İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez.

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

5. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde “TAŞUCU LİMANI VE LİMAN GERİ SAHASINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7. İhale konusu Taşucu Limanı ve Liman geri sahasındaki taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9- İhaleye ilişkin diğer bilgiler 0312 585 80 80 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Görüntülenme Sayısı: 9746