Top
EN | TR

Bağlı Kuruluş İhale İlanı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Kütahya İli Merkez İlçesi Parmak Ören Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 11.04.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 10/05/2018

İHALE DETAYLARI

KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, PARMAKÖREN MAHALLESİ

Sıra

Ada-Parsel

Alan

(m2)

Geçici Teminat (TL)

Sıra

Ada-Parsel

Alan

(m2)

Geçici Teminat (TL)

Sıra

Ada-Parsel

Alan

(m2)

Geçici Teminat

(TL)

1

4006-1

11.397,15

17.500

11

4088-2

476,59

2.500

21

4136-4

1.482,99

5.000

2

4009-1

6.331,00

12.500

12

4099-2

1.258,12

5.000

22

4137-1

6.717,07

12.500

3

4019-1

4.123,59

10.000

13

4104-1

8.794,66

15.000

23

4138-4

725,04

2.500

4

4021-1

4.879,77

10.000

14

4106-1

6.072,20

12.500

24

4147-1

5.389,05

10.000

5

4039-1

5.797,11

10.000

15

4109-1

6.679,93

12.500

25

4148-1

5.504,70

10.000

6

4044-1

13.017,99

20.000

16

4112-2

853,57

2.500

26

4149-1

6.404,29

12.500

7

4045-1

7.281,44

12.500

17

4112-8

8.032,08

15.000

27

4150-1

966,04

2.500

8

4077-1

4.712,23

10.000

18

4113-3

10.615,91

17.500

28

4150-3

2.455,63

7.500

9

4080-2

3.514,65

7.500

19

4120-1

23.825,01

40.000

29

4163-1

7.492,29

12.500

10*1

4063-2

80,32

2.500

20*2

4075-11

63,47

2.500

30

4171-1

15.953,53

25.000

 

*1: Toplam1.761,01 m2de 8032/176101 hisse (80,32 m2),*2:Toplam 1.258,83 m2de 6347/125883 hisse (63,47 m2)

31

4196-1

1.201,08

5.000

 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların her biri ayrı ayrı4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde“açık artırma usulü” uygulanmak suretiyle“satışyöntemi ile özelleştirilecektir. Taşınmazların her biri için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli 200.-(ikiyüz) TL ve İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının bedelinin ödenerek teslim alınması için son tarih, 10.05.2018(son başvuru tarihi) Perşembe günü saat 17:00’dir.Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. ADÜAŞ, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınmasına ilişkin son başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

1- Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taşınmazlardan birinin ihalesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

2- İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerine, tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi satın alanlardan ihale şartnamesinde belirtilen şartları sağlayan ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutardaki geçici teminatı ADÜAŞ’a teslim edenler/ADÜAŞ’ın hesabına yatıranlar katılabilecek olup ihale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile ihale şartnamesi kapsamında Teklif Sahipleri tarafından yerine getirilmesi istenen diğer hususlar son başvuru tarihinden sonra ADÜAŞ tarafından Teklif Sahiplerine bildirilecektir.

3- İhalelere katılabilmek için ilgili İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına birden fazla taşınmaz için ihaleye katılmak istenilmesi halinde taşınmazların her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Ada-Parsel No, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, son başvuru tarihine kadar ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden veya yazılı talep edilmesi halinde kargo yolu ile temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

4- Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

5- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

6- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

7- İhalelere ilişkin diğer hususlar www.aduas.gov.tr adresinde yayımlanan İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 636