Top
EN | TR

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ`de Bulunan Hissenin Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 22.05.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 24/08/2017

İHALE DETAYLARI

YATIRIMCILARA DUYURU

 

Bilindiği üzere İdare tarafından MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait %21,26 oranındaki (A) grubu imtiyazlı hissenin “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 23.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 13.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 24.08.2017’ye kadar uzatılmıştır. 

 

 

 

MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin tamamı ödenmiş olan 10.804.320.- TL çıkarılmış sermayesi içindeki 2.296.656.- TL tutarında sermayeyi temsil eden % 21,26 oranındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ)’ye ait hisse, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

500.000.-TL

1.000.- TL

24/08/2017

1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 1.000 TL İdare’nin

  • T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
  • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak “MESBAŞ İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında ve İdaremiz web sitesinde paylaşılan Gizlilik Taahhütnamesi’nin ihaleye teklif verecek gerçek/tüzel kişilerce ve Ortak Girişim Grubu’nun her bir üyesi tarafından imzalanmış olarak İdaremizin aşağıda belirtilen adresine başvurulması suretiyle temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Şartname ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenen tutarlar iade edilmez.

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

4. Teklif Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde “MESBAŞ SERMAYESİNDEKİ %21,26 ORANINDAKİ TDİ’YE AİT HİSSENİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

7. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

8. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere hisse devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Teklif Sahipleri/Alıcı devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10. İhaleye ilişkin diğer bilgiler 0312 585 80 80 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir.

 

Gizlilik Taahutnamesini İndirmek İçin Tıklayınız

Görüntülenme Sayısı: 3034