Top
EN | TR

Malatya İli Yeşilyurt İlçesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 05.04.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 30/04/2018

İHALE DETAYLARI

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

İHALE KONUSU VARLIKLAR 

BİLGİ  NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL) 

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Mahallesi, 141 ada;

-  6 parseldeki 106.636,14 m2,

-  7 parseldeki 85.542,87 m2,

-  9 parseldeki 163.148,14 m2,

-  11 parseldeki 74.431,00 m2,

-  12 parseldeki 66.592,00 m2

yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde.

 

 

İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

1.000.000

1.        İhale, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak şekilde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde belirtilen “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.        İhaleye, Dernek ve Vakıflar (kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine / ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla),  gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.

3.        Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4.        İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi olan 30.04.2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.        İhale Şartnamesi bedelleri 1.000.- (bin) TL olup bu bedel İdare’nin;

-       T. Halk Bankası A.Ş.deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06, 

-       T.C. Ziraat Bankası A.Ş.deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38, 

-       T.Vakıflar Bankası T.A.O.daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6.        İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7.        İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8.        İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

9.        Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

T.C.

Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 84 74 Faks: (312) 585 80 61

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

Görüntülenme Sayısı: 904