Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 955 Ada 4 Parselde Bulunan Taşınmazın Satış Sözleşmesi İmzalandı

İdaremiz Başkanlık Makamının 26.10.2017 tarih, 2017/ÖİB-K-231 sayılı Kararıyla, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 955 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 7.205,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.350.130.- (Birmilyonüçyüzellibinyüzotuz) TL bedelle Ferit Mahir ELHAKAN’a satılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Başkanlık Kararına istinaden Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 955 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Satış Sözleşmesi Ferit Mahir ELHAKAN ile İdaremiz arasında 20.11.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 799