FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda çalışan personele, yapmakla mükellef olduğu hizmetleri en verimli şekilde yerine getirebilmesi için yeterli bilgilerle teçhiz etmek ve gerekli nitelikleri kazandırarak sınıfları içinde ileri derecelere yükselmelerine imkan verecek şartları hazırlamaktır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönetmelik Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda görevli tüm personelin her türlü hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönetmelik 657 sayılı devlet Memurları Kanununun değişik 214 ncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Hizmeti İçi Eğitimin Hedefleri 

Madde 4- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Hizmet İçi Eğitim, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir;

I)                 Personelin, bilgilerini, verimliliklerini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, daha yukarı göreve ve kadrolara hazırlamak,

II)               Devlet Memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek

III)  Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak,

 Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

 

Madde 5- Bu yönetmelikteki amaçlara ulaşabilmek için, aşağıdaki ilkelere uyulur. 

I)    Eğitimin sürekli olması,

II) Eğitimin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

III) Eğitimin ekonomik şekilde etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi,

IV) Hizmet İçi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personele fırsat eşitliği sağlanması,

V) Personele görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeleri kazandırmak üzere iş başında uygulamalı eğitimin verilmesi,

VI) Eğitim çalışmalarının yapılacağı yerlerin, eğitim gereklerine göre hazırlanması,

VII) Eğitimde istenilen sonuca ulaşılabilmek için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde objektif esaslara göre değerlendirme yapılması,

VIII)Her amirin, mahiyetinde çalışan personelin eğitime katılmasından ve yetiştirilmesinden sorumlu olması,

IX) Eğitime tabi tutulan kurum görevlilerine eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amaçlarına uygun görevlerde istihdam edilmesi. 

İKİNCİ KISIM

EĞİTİM TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

 Eğitim Teşkilatı

 

Madde 6- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hizmet içi eğitim faaliyetleri;

 

I)                 Eğitim Kurulu

II)              Personel ve Eğitim Dairesi başkanlığı

tarafından yürütülür. 

Eğitim Kurulu 

Madde 7- Eğitim Kurulu, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, diğer Başkan Yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri ve diğer Daire Başkanlarından oluşur. 

Eğitim Kurulunun Görevleri 

Madde 8- Eğitim Kurulu,

I)       Hizmet İçi Eğitimin genel planını, usul ve prensiplerini tesbit eder.

II)    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı tarafından hazırlanan eğitim programına kesin şeklini vererek ihtiyaçları belirler ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanını onayına sunar.

III)              Eğitim planının uygulanmasından doğan engelleri ve sorunları tesbit ederek, çözümü için Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanına tekliflerde bulunur.

IV)  Eğitim usul ve prensiplerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

V)      Eğitimle ilgili verilecek diğer konuları görüşür.

VI)  Eğitim kurulu yılda en az bir defa olmak üzere Kasım ayında, ayrıca Personel ve Eğitim dairesi Başkanının teklifi üzerine Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanının uygun göreceği tarihlerde de toplanır.

Eğitim Kurulunun Kararları makamın onayı ile kesinleşir.

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının Görevleri 

            Madde 9-  

I) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi hizmetlerinin verimliliğini arttırmak ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

II)             Başkanlığın ilgili Daire ve birimlerinin görüşlerini de alarak ve işbirliği yaparak yıllık eğitim programını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek,

III)          657 sayılı Kanunun 223. maddesinde belirtilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak,

IV)             Bir önceki yılın hizmet içi eğitim faaliyet raporunu, eğitimle ilgili tekliflerini incelemek ve değerlendirmek üzere eğitim kuruluna sunmak,

V)                Başkanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

VI)            Diğer kurumlar tarafından tertiplenen bu tür eğitim programlarını takip etmek ve mevcut personel içinden katılması uygun görülenleri belirleyerek teklifte bulunmak,

VII)             Aday memurların yetiştirilmesi için, özel yönetmeliğindeki esaslara göre eğitimleri yapmak,

VIII)         Devlet Memurları eğitimi genel planı ile kalkınma planları hedef ve ilkeleri doğrultusunda belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

IX)                Hizmet içi eğitimle ilgili tüm faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak,

X)                    Yıllık eğitim programının iki örneğini mali yıl başından önce, yapılan eğitim faaliyetlerini de altı aylık dönemler halinde Temmuz ve Ocak ayları içinde rapor halinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirmek,

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

EĞİTİM GÖREVLİLERİ, PROGRAM YÖNETİCİSİ

 

Eğitim Görevlilerinin Seçimi 

Madde 10- Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle kurum bünyesindeki personel görevlendirilir. Konunun kurum dışından yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde dışardan eğitim görevlisi çağırılabilir. 

Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri 

Madde 11- Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek ve kurum dışından çağrılacak eğitim görevlilerinin eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olması niteliği aranır.

 

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 12- Hizmet İçi Eğitimde görev verilenler

I)                 Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

II)              Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

III)          Programda belirtilen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,

IV)            Eğitim süresi içinde gerektiğinde sınav yapmak ve değerlendirmekle,

V)                Eğitim süresinde program yöneticisi ile işbirliği yapmakla,

VI)            Zaruri sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumunu derhal program yöneticisine bildirmekle, 

yükümlüdürler.

Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

 

Program Yöneticileri 

Madde 13- Program yöneticisi, eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmak, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamak ve verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI

 

Yıllık Plan ve Programlar 

Madde 14- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı diğer Daire Başkanlıklarından temin edeceği hizmet içi eğitim ihtiyacını Eylül ayının sonuna kadar tespit eder ve eğitim imkanlarını dikkate alarak yıllık eğitim planını ve programını hazırlar. 

Plan ve programlarda gerekli görülen değişiklikler Eğitim Kurulunun görüşü alındıktan sonra makamın onayı ile yapılır.

 

Hizmet İçi Eğitim 

Madde 15- Hizmet içi Eğitim;

 

I)                 Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre,

II)              Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği, geliştirme eğitimi ile üst görevlere hazırlama eğitimi olarak bu yönetmelik esaslarına göre,

yapılır.

 

Eğitim Konuları 

Madde 16- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular; personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Halkla İlişkiler, Personel Yönetimi gibi konulara da yer verilebilir. 

Eğitim Programları 

Madde 17- Hizmet İçi Eğitim programları; kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurt içi inceleme gezileri gibi metodlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir. 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılma 

Madde 18- Eğitim Plan ve Programlarında öngörülen hususlarda diğer Kurum ve Kuruluşlardaki eğitime uygun nitelikteki personelin katılmaları o kurum ve kuruluşların mevzuatı ve Başkanlığın uygun göreceği esaslar içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca tespit olunur ve makamın onayı ile uygulamaya konulur. 

Yabancı Diller Eğitim Merkezine Katılma 

Madde 19- Görevlerinin gereği yabancı dil öğrenmeleri uygun görülen personelin yabancı dil öğrenimi “ Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği” hükümlerine göre yaptırılır. Bu eğitim de hizmet içi eğitimden sayılır. 

Yurt Dışında Eğitim 

Madde 20- Yurt dışında eğitim, personelin bilgi ve ihtisasını artırmak maksadıyla Başkanlık Bütçesi veya yabancı ülkelerin teknik yardım kaynaklarından yararlanarak yaptırılan eğitimdir.

Dış ülkelerde eğitime gönderilecek personel hakkında “ Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

 

BEŞİNCİ KISIM

EĞİTİME KATILMA, SINAVLAR, DEĞERLENDİRME, İZİNLER

VE DİSİPLİN 

Eğitime Katılma  

Madde 21-  

I)                 Personel hizmet içi eğitimlere katılmak mecburiyetinde olup bu husus bütün ünite amirlerince titizlikle takip ve kontrol edilir. Ancak kabul edilebilir bir özüre dayalı olarak eğitime katılamayacak olanlar Amirlerince önceden Başbakanlık Özelleştirme İdaresi İdari Başkan Yardımcılığına bildirilir.

 

II)              Kabul edilebilir bir özürü olmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

 

III)          Eğitime katılanlar aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar.

 

A.     Eğitime katılanlar, eğitim süresince idari yönden, eğitimin sevk ve idaresinden sorumlu olan yöneticiye bağlıdır.

B.     Eğitime katılanlar, eğitim süresince derslere ve uygulamalara, zamanında katılmaya, verilen ödevleri zamanında yapmaya ve sınavlara girmeye mecburdurlar.

C.     Eğitim süresi içinde hastalık v.b. mücbir sebeplerle ayrılmak zorunda olanlardan, devamsızlığı eğitim süresinin 1/8 ‘ni aşanlar aynı eğitimi tekrarlamak zorundadırlar. Devamsızlıkları bu sürenin dışında kalanların eğitimleri, takip eden eğitim döneminde telafi ettirilir.

D.    Eğitime katılanlardan, eğitim içinde düzensizlik gösterenler, disipline uymayanlar, bu durumlarının tespitinde uyarılırlar, tekrarı halinde eğitimle ilişkileri kesilerek disiplin yönünden işlem yapılmak üzere durum ünite amirlerine gecikmeden bildirilir.

E.     Başka kurumlarda eğitime katılanlar, eğitim sonucunda edindikleri bilgileri içine alan bir raporu en geç bir ay içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na vermek zorundadırlar.

 

Sınavlar 

Madde 22- Eğitime katılan personelin başarısı; Eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir.

 

Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.

Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

Eğitim süresi içindeki sınavları eğitim görevlileri yaparlar. İstedikleri takdirde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

Eğitim sonu sınavlarında ise; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim görevlisi de dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir Sınav Komisyonu teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en çok iki saat önce Sınav Komisyonunca belirlenir.

Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir.

Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkartılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca disiplin işlemi yapılır.

Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında 21 inci maddede zikredilen Kanun hükümleri uygulanır.

Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar; her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca bütün ders puanlarının ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim edilir.

Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanmayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur.

İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 3 yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla ilgili mevzuat hükümlerine göre imha edilir. 

Değerlendirme ve Başarı 

Madde 23- Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir.

Eğitim sonu sınavlarının yazılı, sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınavlarda alınan puanlardan 0.50 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

60 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır ve daha sonra aynı düzeydeki programa bir kere daha çağrılabilirler.

Puanlardan:

0-59                                     Başarısız

60-70                                   Orta

71-89                                   İyi

90-100                               Pekiyi

 

olarak kabul edilirler.

Başarılı olanlara Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen başarı belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin özlük dosyasına konulur. 

Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

Madde 24- Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmet İçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir. 

İzinler  

Madde 25- Hizmet içi eğitim faaliyetleri süresi içerisinde yıllık izin kullanılamaz.

Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar. 

Disiplin 

Madde 26- Eğitim ve staj süresinde, 21 inci maddede zikredilen Kanun hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan derslere devam etmeyenler disiplin yönünden işlem yapılmak üzere yetkili amire bildirilir. Gerekirse, gerekçesi de belirtilmek suretiyle programla ilişkileri kesilir. 

ALTINCI KISIM

MALİ HÜKÜMLER 

Eğitim Giderleri 

Madde 27 – Hizmet İçi Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Bütçesinden karşılanır. 

Eğitim Görevlilerinin Giderleri 

Madde 28-  Başka kurumdan görevlendirilecek eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları Hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır. 

Eğitime Katılanların Giderleri 

Madde 29- Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin Ankara dışında hizmet içi eğitime katılan personeline 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş, yolluk ve gündelikleri kurs müddetince verilir.

Hizmet içi eğitimin görev mahallinde yapılması halinde eğitime katılan personele kurs gündeliği verilmez. 

YEDİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Yürürlük 

Madde 30- Bu yönetmelik makamın onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 31- Bu yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

 

YÖNETMELİKLER

Teşkilat ve Görev Yönetmeliği Özelleştirme Fonu Yönetmeliği Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tesbiti ve İhale Yönetmeliği Özelleştirme İdaresi Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği Sicil Amirleri Yönetmeliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (Idari Bütçe) Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2016