FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ KARARLARI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 7/4/2004

KARAR NO : 2004/30

KONU : Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 1/4/2004 tarih ve 3013 sayılı yazısına istinaden, Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (DİVHAN) bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin "satış" yöntemiyle ve ekli gerekçede yer alan 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının devri suretiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesi'nde belirtilen hususlar çerçevesinde, yapılan ihale kapsamında elde edilen nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek;

- DİVHAN'daki %100 oranındaki kamu hissesinin; 28.500.000.- (yirmisekizmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'ye (ERDEMİR) İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve ekli gerekçede yer alan 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının DİVHAN'a devrine, ERDEMİR'in Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek, 27.250.000.-(yirmiyedimilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Park Enerji Yatırım Holding A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve ekli gerekçede yer alan 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının DİVHAN'a devrine, Park Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

ÖZELLEŞTİRME

2003

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2004