FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

YATIRIMCILARA DAVET

 

 

İHALEDE SON TEKLİF VERME SÜRESİNİN UZATILMASI

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)’nin bağlı ortaklığı TEKA Puro Üretim ve Ticaret A.Ş. hisseleri ile Sigara Sanayi İşletmeleri A.Ş.’ne ait ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen puro markaları ve puro üretimine ilişkin varlıkların bir bütün halinde “satış” ve “mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla açılan İHALEDE SON TEKLİF VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

21.06.2005 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan İhalede son teklif verme tarihi olan 08.08.2005, söz konusu ilanın 6ncı maddesine istinaden 19.08.2005 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

 

İHALENİN KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(ABD Doları)

TANITIM DOKÜMANI

BEDELİ

 

(YTL)

 SON TEKLİF VERME TARİHİ

 

İhalenin konusu; TEKEL’in bağlı ortaklığı TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş. sermayesinde bulunan % 100 (yüzdeyüz) oranındaki hissesi ile Sigara Sanayi İşletmeleri A.Ş.’ne ait puro markaları ve puro üretimine ilişkin varlıkların “satış” ve Şirketin kullanımında bulunan TEKEL’e ait taşınmazın “mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi” yöntemi ile 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde özelleştirilmesidir.

 

 

 

25.000

 

 

 

500

 

 

 

19/08/2005

 

1. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (İDARE) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)’nin bağlı ortaklığı TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş. (Şirket) sermayesinde bulunan % 100 (yüzdeyüz) oranındaki hissesi ile Sigara Sanayi İşletmeleri A.Ş.’ne ait ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen puro markaları ve puro üretimine ilişkin varlıklar bir bütün halinde “satış” ve ŞİRKET’in kullanımında bulunan TEKEL’e ait taşınmazın “mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi” yöntemi ile 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı sözleşme imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ABD Doları veya karşılığı YTL olarak ödenebilir. İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın vadeli olarak ödenmesi talep edildiği taktirde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzdekırk)’ı Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu, azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 (otuzaltı) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Ödemelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

4. İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. İhale konusu Şirket hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 38775661/5004 No’lu, Vakıfbank Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 2068694 No’lu ve Halkbank Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 4957756/83000006 No’lu Özelleştirme Gelirleri (YTL) hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve ihale konusu belirtilerek alınmış olan “TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İDARE’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

5. Teklif Sahipleri’nden İhale’ye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır. Teklifler, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıda belirtilen son teklif verme tarihinde  saat 17:00’ye kadar “TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş. İhalesi için Tekliftir - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İDARE’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İDARE’ye intikal edecek olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, İDARE ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. Yurtdışında yerleşik taraflara satış, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Yabancılar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdür. Ihaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No:80, 06600, Kurtuluş/ANKARA

Tel: (90-312) 432 00 71, Fax: (90-312) 434 59 71 - 430 69 30

www.oib.gov.tr

ÖZELLEŞTİRME

2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2005