FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

KARDEMİR

KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.12.1994 tarih 94/16 sayılı kararı ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi özelleştirme kapsam ve programına alınmış, bu amaçla müessese, 13.01.1995 tarihinde KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.’ne dönüştürülmüştür. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 94/16 ve 29.03.1995 tarih 95/30 sayılı ek kararları KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.’nin Müteşebbis Heyet tarafından 17.02.1995 tarihinde kuruluşu tamamlanan KARDEMİR A.Ş.’ne devri öngörülmüştür. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile KARDEMİR A.Ş. Müteşebbis Heyeti tarafından imzalanan 30.03.1995 tarihli sözleşme ile devir şartları hükme bağlanmıştır.

Buna göre KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. hisselerinin tamamı KARDEMİR A.Ş.’ne devredilmiştir. İş Kanunu’na tabi olan çalışan tüm işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları Ö.İ.B. tarafından ödenmiştir. Şirketin acil ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve yatırımlar için 20.619.599 $ verileceği taahhüt edilmiştir. Ayrıca sermaye artışına mahsuben 900 Milyar TL nakit ve asgari emniyetli stok seviyesi 1.278 Milyar ( bir trilyon iki yüz yetmiş sekiz milyar ) TL’lik stok devri öngörülmüştür. Bunun yanında tüm borç ve yükümlülükler ise T.D.Ç.İ. Genel Müdürlüğü uhdesinde bırakılmıştır. KARDEMİR A.Ş. kurucu ortakları ve Müteşebbis Heyet ile Özelleştirme Yüksek Kurulu arasında imzalanan devir sözleşmesinin 3. Maddesinin a) bendinde belirtilen hisse dağılım grup ve oranlarına göre devir tarihinden itibaren 30.05.1995 tarihine kadar en geniş katılımı sağlayacak biçim ve tarzda ortaklık yapısını oluşturmayı taahhüt etmiştir.

Belirtilen taahhütlerin yerine getirilmesine kadar ŞİRKET’in her türlü taşıt, makine ve teçhizatları ile taşınmazları üzerine Ö.İ.B. lehine rehin ve ipotek tesis edilmiştir.

7-14 Temmuz 1995 tarihlerinde yapılan hisse satışı sonucu sermaye 408 Milyar TL.’sına baliğ olmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan 27.09.1995 tarih, 6391 sayılı yazı ile hisselerin gruplara dağılımı istene şekilde gerçekleştiği ifade edilerek konulan rehin ve ipotekler kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak devir alınan KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.’nin sermayesi KARDEMİR A.Ş.’ne devredilerek çıkarılmış sermaye 8.733.927.521.411 TL.’sına yükseltilmiş (1) TL. bedelle devralınan şirket hisseleri 408 Milyar TL.’lik hisse alan ortakların hisseleri nispetinde bedelsiz dağıtılmıştır. Böylece devir hükümleri 30.03.1995 tarihinden geçerli olmak kaydıyla yürürlüğe girmiştir.

PERSONEL SAYISI

. 30.03.1995 31.12.2002
 - Saat Ücretli Personel (kapsam içi) 4.508 3.563
 - Aylık Ücretli Personel (kapsam dışı) 909 356

TOPLAM  

5.417 3.919

 

KURULU KAPASİTE: (Ton/yıl)

 

ÜRETİM:

 

KAR/ZARAR

 

ÖZELLEŞTİRME SONRASI YATIRIM HARCAMALARI:  60.151.932 ABD DOLARI (30.03.1995 - 31.12.2001)

NOT: Bu yatırım harcamalarının 20.6 milyon $'lık bölümü, Karabük Müessesesi'nin KARDEMİR A.Ş.'ye devrine ilişkin 30.12.1994 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilmiştir.

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2013